Back-end PHP Developer (Poland)

IT / Development PL · Warsaw, Warsaw
Department IT / Development PL
Employment Type Contractor
Minimum Experience Mid-level
Compensation 15 000 - 25 000 net + VAT

Kim jesteśmy?

Cobiro umożliwia właścicielom wszelkich firm osiągnięcie sukcesu online. Nasze narzędzia są stworzone za pomocą najnowocześniejszej technologii JAMstack będącej liderem innowacji. W Cobiro wierzymy w równe szanse dla wszystkich firm, bez względu na ich wielkość czy zasoby.


Kogo szukamy?
Szukamy przede wszystkim osób proaktywnych, które chcą się dalej uczyć i rozwijać jako programiści. Nie musisz być ekspertem w swojej dziedzinie, ale chcemy, abyś miał solidne podstawy, dobre podejście i odpowiednie nastawienie na jakość tworzonych rozwiązań.


Wymagania

 • Dobra znajomość PHP 7+, REST API
 • Doświadczenie w testowaniu
 • Minimum 2 lata doświadczenia w tworzeniu aplikacji PHP
 • Biegłe posługiwanie się językami : angielskim i polskim, z silną umiejętnością komunikacji werbalnej i pisemnej, a także z umiejętnością budowania zaangażowania w firmie Cobiro
 • Zdolność do rozwoju w dynamicznym środowisku


Tech stack

Front end: TypeScript i Angular 10, Bootstrap / Angular Material, Jasmine, Cypress

Back end: PHP 8, Symfony, Laravel, Doctrine, Pact

DevOps: Git, AWS i GCP, Kubernetes, CircleCI, Docker


Technologia

Używamy wielu technologii, o których możesz poczytać w naszym technologicznym radarze:

https://cobiro.com/pl/blog/working-at-cobiro


Kilka spostrzeżeń dla nas

W Cobiro koncentrujemy się na ożywianiu nowej generacji marketingu cyfrowego. Jesteśmy przywiązani do jakości naszej pracy, dlatego nie oczekujemy od Ciebie niczego mniej. Będziesz miał okazję zdobyć doświadczenie w programowaniu najlepszych praktyk, takich jak TDD, DDD, Hexagonal Architecture i pair programming. Będziesz odpowiedzialny za pisanie czystego, łatwego w utrzymaniu i skalowalnego kodu, aby stworzyć ekscytujący i intuicyjny Backend. Twoja praca będzie oparta na cotygodniowych sprintach, których celem jest dostarczanie nowych funkcjonalności. Podczas tych sprintów będziesz aktywnie uczestniczył w życiu aplikacji na wszystkich jej szczeblach - tak, aby zapewnić dostarczenie najwyższej jakości produktu naszym klientom.


Świadczenia i korzyści

 • Najwyższej klasy zespół składający się z utalentowanych i zorientowanych na jakość programistów i product ownerów
 • Wybór sprzętu, na którym będziesz pracować – MacBook Pro lub Lenovo ThinkPad/Dell XPS (Linux) oraz tyle monitorów, ile tylko zmieścisz na swoim biurku.
 • Przywiązujemy wagę do uczenia się przez całe życie, dlatego zawsze służymy pomocą - tak abyś mógł wydobyć z siebie to, co najlepsze
  (oferujemy dostęp do kursów online oraz 20% czasu pracy poświęconego na naukę)
 • Nowoczesne zaplecze biurowe z bezpłatną kawą/herbatą
 • Blisko przystanków komunikacji miejskiej w centrum Warszawy
 • Elastyczne godziny pracy
 • Spotkania towarzyskie, w tym piątkowe bary, letnie imprezy i globalne spotkania
 • Praca częściowo zdalna
 • Aktywna rola w kształtowaniu nowego produktu


Praktyczne informacje

 • Biuro Cobiro znajduje się w Warszawie
 • Stanowisko to podwykonawca B2B, możliwość rozpoczęcia pracy od zaraz


Jeśli chcesz być częścią wpływowej firmy, która charakteryzuje się elastycznością i integracją, z pozytywną i przyjazną atmosferą pracy to zaaplikuj tutaj!.....English 
Who we are 

Cobiro enables all kinds of business owners to be successful online. Our tools are made with cutting-edge JAMstack technology at the forefront of innovation. We, Cobiro, believe in equal opportunities for all businesses, no matter their size or resources.


Who we are looking for

If you're proactive, you want to learn and grow your skills as developer then you are in a perfect place. You don't  have to be an expert in your field, but we want you to have solid foundations, good approach and quality-oriented thinking.


Requirements

 • Good knowledge of PHP 7+, REST API
 • Experience in testing
 • Minimum of 2 years experience in creating apps in PHP
 • Fluent English and Polish speaker with strong verbal and written communication skills, and the ability to create engagement around Cobiro as an employer
 • Ability to flourish in a high-paced environment


Tech stack
Frontend: TypeScript i Angular 10, Bootstrap / Angular Material, Jasmine, Cypress
Backend: PHP 8, Symfony, Laravel, Doctrine, Pact
DevOps: Git, AWS and GCP, Kubernetes, CircleCI, Docker


Technology

We use a lot of technologies which you can read about on our tech radar: https://cobiro.com/blog/working-at-cobiro


Few insights to us
In Cobiro we're focusing on bringing the next generation of digital marketing to life. We're attached to quality of our work, that's why we expect nothing less from you. You'll have the opportunity to gain experience in programming best practices such as TDD, DDD, Hexagonal Architecture and pair programming. You will be responsible for writing clean, easy to mantain and scalable code to create an exciting and intuitive Backend. Your work will be based on weekly sprints that aims for providing new functionalities. During those sprints you'll be active part of application's life on every level - we want it to provide the highest quality of product that'll be delivered to out customers.


Perks & Benefits

 • A top-class team consisting of talented and quality-oriented developers and product owners
 • The choice of equipment on which you will work - MacBook Pro or Lenovo ThinkPad / Dell XPS (Linux) and as many monitors as you can fit on your desk.
 • We attach importance to lifelong learning, which is why we are always willing to help - so that you can get the best out of you
  (we offer access to online courses and 20% of the work time devoted to learning)
 • Modern office facilities with free coffee/tea
 • Near public transport in central Warsaw
 • Flexible working hours
 • Social gatherings, including Friday bars, summer parties and global get-togethers
 • Partly remote work
 • Active role in shaping a new product


Practicalities

 • Worklocation is at Cobiro’s office Warsaw, Poland
 • The position is B2B contractor, and starts as soon as possible


If you want to be part of this inclusive, flexible, playful and influential company. Apply here!

Thank You

Your application was submitted successfully.

 • Location
  Warsaw, Warsaw
 • Department
  IT / Development PL
 • Employment Type
  Contractor
 • Minimum Experience
  Mid-level
 • Compensation
  15 000 - 25 000 net + VAT